თქვენ შემოხვედით როგორც სტუმარი | ჯგუფი "სტუმარი" | RSS

ადვოკატურა, იურიდიული მომსახურება

კს დავით დვალაძე და პარტნიორები

ოთხშაბათი, 14.11.2018, 01:12
მთავარი » ფაილები » პრივატიზაცია

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება N1-1/1017 2005 წლის 23 სექტემბერი ქ. თბილისი
13.11.2009, 15:25
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის
ბრძანება N1-1/1017
2005 წლის 23 სექტემბერი ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის,საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის N77 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების წესის შესახებ თანდართული დებულება.
2. განხორციელდეს აღნიშნული ბრძანების საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაცია დადგენილი წესის შესაბამისად.
3. დაევალოს იურიდიულ დეპარტამენტს დებულების რეგისტრაციის შემდეგ მისი გამოქვეყნება საქართველოს ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანოში – “საკანონმდებლო მაცნე”, გაზეთ ,,მესაკუთრეში” და სამინისტროს საიტზე ინტერნეტში.
4. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის პირველ მოადგილეს ქ. ნათია თურნავას.
5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მინისტრის პირველი მოადგილე ნ. თურნავა
დებულება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების წესის შესახებ
თავი I. ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1.
1. ეს დებულება შემუშავებულია “სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე და შესაბამისად. იგი არეგულირებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების ორგანიზების წესსა და პირობებს.
2. დებულების მიზანს წარმოადენს დეტალურად და სრულყოფილად აღწეროს
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების პროცესი.
3. ამ დებულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, როგორიც “სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ” საქართველოს კანონში გამოყენებულ ტერმინებს.
მუხლი 2.
1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული იჯარით გაცემული, იჯარით გაუცემელი და ყოფილი საიჯარო სასოფლო-სამეუნრეო დანიშნულების მიწის პრივატიზებას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების შესაბამისი ტერიტორიული ორგანო (შემდგომში – ტერიტორიული ორგანო).
2. იჯარით გაუცემელ მიწის ნაკვეთების სპეციალურ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო (შემდგომში – საკრებულო) უზრუნველყოფს საპარივატიზებო გეგმის პროექტების შემუშავებასა და შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოში წარდგენას. (9.02.2007 N 1-1/234)
3. იჯარით გაუცემელ მიწის ნაკვეთებზე სპეციალური აუქციონის ორგანიზებასა და ჩატარებას, იჯარით გაუცემელ (სპეციალურ აუქციონზე შეძენის მსურველის არ გამოვლენის შემთხვევაში) და ყოფილ საიჯარო მიწის ნაკვეთებზე ღია აუქციონის ორგანიზებასა და ჩატარებას, მათი შემდგომი პრივატიზების მიზნით, უზრუნველყოფს ტერიტორიული ორგანო. (9.02.2007 N 1-1/234)
4. ტერიტორიული ორგანოსა და კომისიის წევრთა უფლებებისა და მოქმედების შეზღუდვის, თანამდებობრივი შეუთავსებლობისა და ეკონომიკური ინტერესების დეკლარილების წესები განისაზღვრება “საჯარაო სამსახურის შესახებ” და “საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონებით.
5. მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება და იპოთეკის ხელშეკრულება ძალაშია მისი საჯარო რეესტრში რეგისტრაციიდან. მიწისა და სხვა უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელი ოქმი მისი გაცემიდან და იპოთეკის ხელშეკრულება მისი დადებიდან წარდგენილი უნდა იქნეს სარეგისტრაციო სამსახურში სარეგისტრაციოდ 15 სამუშაო დღის ვადაში. (20.06.2006 N1-1/537)
თავი II. პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების წესი და პირობები
მუხლი 3.
1. იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებას ახორციელებს ტერიტორიული ორგანო.
2. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების აუცილებელი პირობაა სახელმწიფოსა და მოიჯარეს შორის დადგენილი წესით დადებული და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული საიჯარო ხელშეკრულება (20.06.2006 N1-1/537)
3. საიჯარო მიწის ნაკვეთის ნაწილის პრივატიზება დაუშვებელია. თუ საიჯარო მიწის ფართობი შედგება რამდენიმე ერთმანეთისაგან ერთმანეთისაგან სივრცობრივად/გეოგრაფიულად დამოუკიდებელი მიწის ნაკვეთებისაგან. მაშინ მოიჯარეს უფლება აქვს გამოისყიდოს მისთვის სასურველი მიწის ნაკვეთი
(ნაკვეთები). საიჯარო მიწის ნაკვეთების პრივატიზებისას, დარჩენილი საიჯარო მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთებზე, მათი ღია აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით უქმდება საიჯარო ხელშეკრულება. საიჯარო ხელშეკრულების გაუქმების წესი არ ეხება იმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს, რომლებიც “სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად პრივატიზებას არ ექვემდებარება. (20.06.2006 N1-1/537)
4. იჯარით გაცემული მიწის ნაკვეთის პრივატიზების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს.
5. თუ პრივატიზებას დაქვემდებარებული საიჯარო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 500 მეტრიან ზოლში, მაშინ ტერიტორიული ორგანო ვალდებულია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე გადაწყვეტილების მისაღებად შესაბამისი დოკუმენტაცია გადააგზავნოს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მეშვეობით საქართველოს მთავრობაში. მხოლოდ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ არის შესაძლებელი პრივატიზების პროცესის განხორციელება.
მუხლი 31. (20.06.2006 N1-1/537)
1. იჯარით გაცემული მიწის ნაკვეთის პირდაპირი წესით მისი განკარვის შემთხვევაში საპრივატიზებო ფასი, მისი ხარისხის (კარგი/მწირი) გათვალისწინებით, შეადგენს გამოსყიდვის თაობაზე განცხადების წარდგენის დროისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის საბაზისო წლიური განაკვეთის ათმაგ ოდენობას. თუ მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სამეურნეო და დამხმარე ნაგებობები ან/და მრავალწლიანი ნარგავები, მაშინ საპრივატიზებო ფასი მოიცავს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მათ საწყის ფასსაც.
2. კონკრეტული საიჯარო მიწის ნაკვეთის ხარისხი დგინდება საიჯარო ხელშეკრულების საფუძველზე, მაგრამ თუ საიჯარო ხელშეკრულებაში მიწის ხარისხი აღნიშნული არ არის ან 2005 1 იანვრამდე დადებულ საიჯარო ხელშეკრულებაში ხარისისხად აღნიშნულია “საშუალო ხარისხი”, მაშინ ტერიტორიული ორგანო მიწის ნაკვეთის ხარისხს ადგენს აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე 2005 1 იანვრიდან არსებული მიწის ხარისხობრივი მაჩვენებლის საფუძველზე.
მუხლი 4.
1. პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების პროცესის დაწყების საფუძველია მოიჯარის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადება იმ ტერიტორიულ ორგანოში, სადაც მდებარეობს მიწის ნაკვეთი/ნაკვეთები.
2. განცხადება შეტანილ უნდა იქნეს იჯარის ხელშეკრულების ვადის შეწყვეტამდე ან 10 წელზე მეტი ვადით დადებული იჯარის ხელშეკრულების შემთხვევაში –10 წლის ვადაში. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე/ნაკვეთებზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით უქმდება იჯარის ხელშეკრულება და ღია აუქციონის საფუძველზე ხდება მისი პრივატიზება. (9.02.2007 N 1-1/234)
3. განცხადება უნდა იყოს შედგენილი წერილობითი ფორმით და უნდა შეიცავდეს:
ა) იმ ტერიტორიული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) განმცხადებლის მოთხოვნას;
დ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას.
4. განცახდებას უნდა დაერთოს:
ა) საიჯარო ხელშეკრულება თანდართული ექსპლიკაციის გეგმით ან მათი სანოტარო წესით დამოწმებული ასლები. საიჯარო ხელშეკრულების სხვა დანართების წარმოუდგენლობა არ შეიძლება გახდეს განცხადების მიღებაზე ან განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის მიზეზი. (20.06.2006 N1-1/537)
ბ) საიჯარო ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი – ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და ამონაწერზე თანდართული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო გეგმა; საკადასტრო გეგმის არარსებობის შემთხვევაში ან თუ საკადასტრო გეგმა არ იძლევა დეტალურ-სრულყოფილ ინფორმაციას მიწის ნაკევთის თაობაზე, მაშინ განცხადებას დამატებით უნდა დაერთოს შესაბამისი უფლების მქონე პირის მიერ შესრულებული მიწის ნაკვეთის/ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზი/ნახაზები;
გ) ფიზიკური ან იურიდიული პირის ან/და მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტების ასლები და წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
5. მოიჯარეს უფლება აქვს რამდენიმე საიჯარო მიწის ნაკვეთის პრივატიზება მოითხოვოს ერთი განაცხადით და შესაბამისად განაცხადს დაურთოს წარსადგენი დოკუმენტაციის ან მათი სანოტარო წესით დამოწმებული ასლების ერთი ეგზემპლარი. (20.06.2006 N1-1/537)
6. საიჯარო მიწის ნაკვეთის ერთობლივი სარგებლობის შემთხვევაში განცხადებას წერს ერთ-ერთი მოიჯარე, რომელსაც უნდა გააჩნდეს დანარჩენი მოიჯარებისაგან წამომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
7. ტერიტორიული ორგანოს უფლება არა აქვს მოსთხოვოს განმცხადებელს ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაციის გარდა სხვა რაიმე დამატებითი საბუთი ან ინფორმაცია.
8. ტერიტორიული ორგანო ვალდებულია დადგენილი წესით რეგისტრაციაში გაატაროს განცხადება, დასვას მასზე რეგისტრაციის თარიღი, ნომერი და დაუყოვნებლივ გადასცეს განმცხადებელს განცხადების რეგისტრაციაში გატარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
9. ტერიტორიული ორგანო 3 სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს დოკუმენტაცია სრულად არის თუ არა წარმოდგენილი. თუ აღმოჩნდება, რომ განმცხადებელმა არ წარადგინა ამ დებულების მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული რაიმე დოკუმენტი ან ინფორმაცია ტერიტორიული ორგანო განმცხადებელს განუსაზღვრავს 10 სამუშაო დღის ვადას, რომლის განმავლობაშიც მან დამატებით უნდა წარადგინოს წარუდგენელი დოკუმენტი ან ინფორმაცია. (20.06.2006 N1-1/537)
10. დამატებითი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში ტერიტორიული ორგანო რეგისტრირებულ განცხადებაში და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტში აღნიშნავს დამატებით წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და წარდგენის თარიღს და ადასტურებს ბეჭდით.
11. დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენამდე განცხადების ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება და განახლდება მხოლოდ განმცხადებლის მიერ შესაბამისი საბუთის ან ინფორმაციის წარდგენისთანავე.
12. თუ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარადგენს შესაბამის დოკუმენტს ან ინფორმაციას, ტერიტორიული ორგანო გამოიტანს გადაწყვეტილებას განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ.
13. თუ განმცხადებელი ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი ვადების დაარღვევით შეიტანს განცხადებას პრივატიზების პროცესის დაწყების თაობაზე ტერიტორიული ორგანო 3 სამუშაო დღის ვადაში გამოიტანს გადაწყვეტილებას განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე.
14. ტერიტორიული ორგანო ვალდებულია განუმარტოს განმცხადებელს მისი უფლებები და მოვალეობები. გააცნოს განცხადების განხილვის წესი, ის მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს განცხადება ან საჩივარი და მიუთითოს განცხადებაში დაშვებული შეცდომების შესახებ. მისცეს განმცხადებელს შესაძლებლობა გაეცნოს საქმის განხილვის მასალებს.
15. მოიჯარის მიერ განცხადების წარდგენიდან 1 თვის ვადაში ტერიტორიული ორგანო ადგენს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობას ამ დებულების მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების მოთხოვნებთან და თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეესაბამება აღნიშნულ მოთხოვნებს მაშინ ტერიტორიული ორგანო განმცხადებელს უგზავნის წერილობით შეტყობინებას საპრივატიზებო ფასის ოდენობის და მისი სრულად ან სულ მცირე 20%-ის გადახდის მოთხოვნით. ხოლო თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, ამ ვადაშივე გამოიტანს გადაწყვეტილებას განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე. (20.06.2006 N1-1/537)
16. წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 1 თვის ვადაში განმცხადებელმა გადასახდელი თანხის სრულად ან სულ მცირე 20% გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტით უნდა მიმართოს ტერიტორიულ ორგანოს. ტერიტორიული ორგანო 3 სამუშაო დღის ვადაში გასცემს მიწისა და სხვა უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელ ოქმს, ხოლო სულ მცირე 20%-ის გადახდის შემთხვევაში, 3 სამუშაო დღის ვადაშივე დებს იპოთეკის ხელშეკრულებას.
161. თუ განმცხადებელი წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 1 თვის ვადაში გადაიხდის გადასახდელი თანხის 50% მაშინ გადასახდელი თანხა სრულად გადახდილად ჩაითვლება და აღნიშნული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ტერიტორიული ორგანო გასცემს მიწისა და სხვა უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელ ოქმს. (20.06.2006 N1-1/537)
17. თუ წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 1 თვის ვადაში განმცხადებელი არ გადაიხდის გადასახდელ თანხას სრულად ან სულ მცირე მის 20%-ს, მაშინ ტერიტორიული ორგანო გამოიტანს გადაწყვეტილებას განცხადებაზე უარის თქმის
თაობაზე. აღნიშნული არ უკრძალავს მოიჯარეს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილ ვადაში განმეორებით მიმართოს განცხადებით ტერიტორიულ ორგანოს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების პროცესის დაწყების თაობაზე.
18. ერთი განცხადების საფუძველზე რამდენიმე საიჯარო მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისას ტერიტორიული ორგანო თითოეულ ნაკვეთზე გასცემს მიწისა და სხვა უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელ ოქმს და საჭიროების შემთხვევაში, თითოეულ მიწის ნაკვეთზე დებს იპოთეკის ხელშეკრულებას. (20.06.2006 N1-1/537)
19. თუ მოიჯარე იპოთეკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი წლის განმავლობაში გადაიხდის მთლიანი შესაძენი თანხის 50%-ს, ხოლო 1დან 3 წლამდე – 70%-ს, მაშინ მიწის ნაკვეთი და სხვა უძრავი ქონება გამოსყიდულად ჩაითვლება. მოიჯარემ შესაძენი თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა წარადგინოს ტერიტორიულ ორგანოში. ტერიტორიული ორგანო 3 სამუშაო დღის ვადაში წერილობით ადასტურებს ვალდებულების შესრულებას, რის საფუძველზეც საჯარო რეესტრში უქმდება იპოთეკის ხელშეკრულება. 3 წლის გასვლის შემდეგ მოიჯარე იხდის შესაძენი თანხის 100%-ს.
20. თუ მოიჯარე იპოთეკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ მომდევნო წელს, ვერ გადაიხდის მთლიანი გადასახდელი თანხის სულ მცირე 10%-ს, მაშინ მიწის ნაკვეთი და სხვა უძრავი ქონება გაიყიდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
21. იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს ტერიტორიული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განცხადების განუხილველად დატოვების ან განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე ან საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, განცხადება პრივატიზების პროცესის დაწყების თაობაზე შესაძლებელია განმეორებით იქნეს წარდგენილი თუ ფაქტობრივი ან სამართლებრივი მდგომარეობა, რომელიც საფუძვლად დაედო ადმინისატრაციული აქტის გამოცემას, შეიცვალა განმცხადებლის სასარგებლოდ.
211. ტერიტორიული ორგანო ყოველი მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე შესაბამის საგადასახადო ორგანოს უგზავნის ინფორმაციას პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებულ მიწის ნაკვეთებზე. (20.06.2006 N1-1/537)
თავი III. იჯარით გაუცემელი და ყოფილი საიჯარო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზება
მუხლი 5.
1. იჯარით გაუცემელი და ყოფილი საიჯარო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზებას ახორციელებს ტერიტორიული ორგანო.
2. იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ეწყობა სპეციალური აუქციონი, რომელსაც აწყობს ტერიტორიული ორგანოს მიერ შექმნილი კომისია. (9.02.2007 N 1-1/234)
3. სპეციალურ აუქციონში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულის – დასახლების (სოფლის, დაბის და ქალაქის) და დასახლებათა გაერთიანების (თემის ტერიტორიულ საზღვრებში საკომლო წიგნში აღრიცხულ ან/და პირადობის მოწმობის საფუძველზე რეგისტრირებულ
საქართველოს მოქალაქეებს. (9.02.2007 N 1-1/234)
4. სპეციალურ აუქციონზე გამარჯვებულის გამოვლენა დასტურდება აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის შედგენით და აუქციონში გამარჯვებულზე დაუყოვნებლივ გაცემით. ამ ოქმს გასცემს ტერიტორიული ორგანოს მიერ შექმნილი კომისია. (9.02.2007 N 1-1/234)
5. სპეციალური აუქციონი ხორციელდება საპრივატიზებო გეგმისა და აუქციონის ჩატარების გრაფიკის საფუძველზე.
6. სპეციალურ აუქციონზე შეძენის მსურველის არგამოვლენის შემთხვევაში არის მხოლოდ შესაძლებელი იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ღია აუქციონის მოწყობა. ღია აუქციონი ეწყობა ასევე ყოფილი საიჯარო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პრივატიზების მიზნით. ღია აუქციონს აწყობს ტერიტორიული ორგანო.
7. ღია აუქციონში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს საქართველოს ყველა მოქალაქეს და საქართველოში რეგისტრირებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს.
8. ღია აუქციონზე გამარჯვებულის გამოვლენა დასტურდება ღია აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის შედგენით და გამარჯვებულზე დაუყოვნებელი გაცემით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს მიერ შექმილი კომისიის მიერ.
9. სპეციალურ და ღია აქუციონებში გამარჯვებული პირი გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან 1 თვის ვადაში იხდის მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული უძრავი ქონების საფასურს ან საფასურის სულ მცირე 20%-ს და წარუდგენს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს. აუქციონში გამარჯვებულ პირს გადახდილი ბე ეთვლება მიწის ნაკვეთის საფასურის გადახდისას. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ ტერიტორიული ორგანო 3 სამუშაო დღის ვადაში გასცემს მიწისა და სხვა უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელ ოქმს და სულ მცირე 20%-ის გადახდის შემთხვევაში, 3 სამუშაო დღის ვადაში დებს ოპოთეკის ხელშეკრულებას. (9.02.2007 N 1-1/234)
91. თუ სპეციალურ და ღია აუქციონში გამარჯვებული პირი სპეციალურ ან ღია აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან 1 თვის ვადაში გადაიხდის გადასახდელი თანხის 50%-ს და წარუდგენს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს, მაშინ გადასახდელი თანხა სრულად გადახდილად ჩაითვლება. აუქციონში გამარჯვებულ პირს გადახდილი ბე ეთვლება მიწის ნაკვეთის საფასურის გადახდისას. აღნიშნული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ტერიტორიული ორგანო გასცემს მიწისა და სხვა უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელ ოქმს. (9.02.2007 N 1-1/234)
92 . თუ სპეციალურ ან ღია აუქციონში გამარჯვებული პირი აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის გაცემიდან 1 თვის ვადაში არ გადაიხდის გამოსასყიდი თანხის არანაკლებ 20%-ს და არ წარადგენს ტერიტორიულ ორგანოში, აუქციონის შედეგები ცხადდება ბათილად და გამარჯვებულ პირს გადახდილი ბე არ უბრუნდება. (9.02.2007 N 1-1/234)
10. თუ სპეციალურ და ღია აუქციონში გამარჯვებული პირი იპოთეკის
ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი წლის განმავლობაში გადაიხდის მთლიანი შესაძენი თანხის 50%-ს, ხოლო 1-დან 3 წლამდე – 70%-ს, მაშინ მიწის ნაკვეთი და სხვა უძრავი ქონება გამოსყიდულად ჩაითვლება. აუქციონში გამარჯვებულ პირს გადახდილი ბე ეთვლება მიწის ნაკვეთის საფასურის გადახდისას. პირმა შესაძენი თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი უნდა წარადგინოს ტერიტორიულ ორგანოში. ტერიტორიული ორგანო 3 სამუშაო დღის ვადაში წერილობით ადასტურებს ვალდებულების შესრულებას, რის საფუძველზეც საჯარო რეესტრში უქმდება იპოთეკის ხელშეკრულება. 3 წლის გასვლის შემდეგ მოიჯარე იხდის შესაძენი თანხის 100%-ს. (9.02.2007 N 1-1/234)
თავი IV. საპრივატიზაციო გეგმის, ღია აუქციონის საფუძველზე საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთების ნუსხის შემუშავების, შეთანხმების, დამტკიცებისა და მასში ცვლილბების შეტანის წესი (20.06.2006 N1-1/537)
მუხლი 6.
1. იჯარით გაუცემელი საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმის პროექტებს შეიმუშავებს საკრებულო, რომელიც დასახლებათა მიხედვით ახორციელებს მიწის ნაკვეთების შერჩევას, ოპტიმალური ზომის ნაკვეთებად (არანაკლებ 3 ჰექტრიან ნაკვეთებად) დაყოფასა (აღნიშნული შეზღუდვა არ მოქმედებს, თუ მიწის ნაკვეთი 3 ჰექტარზე მცირეა) და მიწის კატეგორიისა და ხარისხის განსაზღვრას. (9.02.2007 N 1-1/234)
2. ამოღებულია (9.02.2007 N 1-1/234
3. საკრებულო დასახლებათა ტერიტორიულ საზღვრებში არსებულ იჯარით გაუცემელი მიწის ფართობების შესახებ საკადასტრო ინფორმაციას იღებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი სარეგისტრაციო სამსახურისაგან. ამ ინფორმაციის საფუძველზე საკრებულო საკადასტრო რუკებზე ახდენს მიწის ნაკვეთების პირობით დაყოფასა და უზრუნველყოფს ყოველი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზის მომზადებას. საპრივატიზებო გეგმის დამტკიცების შემდგომ საკრებულო ახორციელებს საპრივატიზებო გეგმაში მოცემული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო გეგმების საფუძველზე ნაკვეთების ნატურაში გადატანას (ადგილზე მონიშვნას). (9.02.2007 N 1-1/234)
4. საპრივატიზებო გეგმა მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ინფორმაციის, ფართობისა და ადგილმდებარეობის გარდა უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას მიწის ნაკვეთის ხარისხობრივი (კარგი და მწირი) მონაცემების შესახებ და მათ საფუძველზე გაანგარიშებული მიწის ნაკვეთის საწყის ფასს.
41. სპეციალური და ღია აუქციონის საფუძველზე საპრივატიზებო იჯარით გაუცემელი მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო ფასი, მისი ხარისხის (კარგი/მწირი) გათვალისწინებით, შეადგენს აუქციონის გამოცხადების დროისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის საბაზისო წლიური განაკვეთის ორმაგ ოდენობას, ხოლო ღია აუქციონის საფუძველზე საპრივატიზებო ყოფილი საიჯარო მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო ფასი, მისი ხარისხის (კარგი/მწირი) გათვალისწინებით, შეადგენს აუქციონის გამოცხადების დროისათვის საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის საბაზისო წლიური განაკვეთის ათმაგ ოდენობას. თუ მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სამეურნეო და დამხმარე ნაგებობები ან/და მრავალწლიანი ნარგავები, მაშინ საპრივატიზებო ფასი მოიცავს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მათ საწყის ფასსაც. (20.06.2006 N1-1/537)
5. საკრებულო შეიმუშავებს საპრივატიზებო გეგმას, რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინება ტერიტორიულ ორგანოს. (20.06.2006 N1-1/537)
6. საპრივატიზებო გეგმის დამტკიცებამდე 1 თვით ადრე ტერიტორიული ორგანო საპრივატიზებო გეგმის პროექტს საჯაროდ აქვეყნებს შესაბამისი საკრებულოსა და დასახლების ადმინისტრაციულ შენობაში. (9.02.2007 N 1-1/234)
7. ტერიტორიული ორგანო საპრივატიზებო გეგმას შესათანხმებლად წარუდგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოს. (20.06.2006 N1-1/537)
8. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო ვალდებულია საპრივატიზებო გეგმის შეთანხმების შესახებ დადებითი ან უარყოფითი პასუხი წერილობით აცნობოს ტერიტორიულ ორგანოს 15 სამუშაო დღის ვადაში. დადებითი ან უარყოფითი პასუხის ამ ვადაში არ გაგზავნის შემთხვევაში საპრივატიზებო გეგმა შეთანხმებულად ჩაითვლება. უარყოფითი პასუხი უნდა იყოს დასაბუთებული. (20.06.2006 N1-1/537)
9. თუ საპრივატიზებო გეგმაში “საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრულ 500 მეტრიან სასაზღვრო ზოლში არსებული მიწის ნაკვეთებია მოქცეული, მაშინ ტერიტორიული ორგანო საპრივატიზებო გეგმას ამტკიცებს 500 მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთების გარეშე, ხოლო აღნიშნულ ნაკვეთებზე გადაწყვეტილების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მეშვეობით, დოკუმენტაციას უგზავნის საქართველოს მთავრობას. (20.06.2006 N1-1/537)
91. ამოღებულია (9.02.2007 N 1-1/234)
10. საქართველოს მთავრობის მიერ 500 მეტრიან სასაზღვრო ზოლში არსებული მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ ტერიტორიულ ორგანოს ცვლილებები შეაქვს მის მიერ დამტკიცებულ საპრივატიზებო გეგმასა და აუქციონის ჩატარების გრაფიკში.
11. ტერიტორიული ორგანო საპრივატიზებო გეგმას შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან შეთანხმების შემდგომ ამტკიცებს 10 სამუშაო დღის ვადაში. ამავე ვადაში სარეგისტრაციო სამსახურს უგზავნის საპრივატიზებო გეგმაში მოცემულ მიწის ნაკვეთების საკადასტრო ინფორმაციას და განაცხადს სახელმწიფო საკუთრებაში სარეგისტრაციოდ. (9.02.2007 N 1-1/234)
12. საპრივატიზებო გეგმაში, სპეციალურ და ღია აუქციონის გრაფიკში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელების უფლება აქვს ტერიტორიულ ორგანოს. (9.02.2007 N 1-1/234)
13. ღია აუქციონის საფუძველზე საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმა და აუქციონის მოწყობის გრაფიკი ყოველკვარტალურად მტკიცდება ტერიტორიული ორგანოს მიერ. (9.02.2007 N 1-1/234)
14. ღია აუქციონის საფუძველზე საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმა და აუქციონის მოწყობის გრაფიკი დგება ყოველი კონკრეტული კვარტლის განმავლობაში აუქციონის მომწყობი კომისიის მიერ წარმოდგენილი სპეციალურ აუქციონზე გაუყიდავი მიწის ნაკვეთების შესახებ მონაცემებისა და ყოფილი საიჯარო მიწის ნაკვეთების შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. (9.02.2007 N 1-1/234)
15. ყოველ კონკრეტულ კვარტალში დამტკიცებულ ღია აუქციონის საარივატიზებო გეგმაში მოცემული მიწის ნაკვეთები, დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად ღია აუქციონზე გატანილ უნდა იქნეს ყოველ მომდევნო კვარტალში. (9.02.2007 N 1-1/234)
თავი V. სპეციალური და ღია აუქციონის მომწყობი კომისია
მუხლი 7.
1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული იჯარით გაუცემელი და ყოფილი საიჯარო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების მიზნით ტერიტორიული ორგანოები ქმნიან სპეციალური და ღია აუქციონის კომისიებს. (9.02.2007 N 1-1/234)
2. ამოღებულია (9.02.2007 N 1-1/234)
3. სპეციალური და ღია აუქციონის მოსაწყობად ტერიტორიული ორგანოს მიერ შექმნილი კომისია შედგება შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლებისაგან. (9.02.2007 N 1-1/234)
4. არავის არ აქვს უფლება კომისიაზე მოახდინოს რაიმე ზეგავლენა ან ჩაერიოს მის საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.
5. კომისია შედგება არანაკლებ 3 წევრისაგან. კომისიის წევრების მაქსიმალური ზღვარი არ არის შეზღუდული და იგი აუცილებლად უნდა იყოს კენტი. ტერიტორიული ორგანოს მიერ შექმნილი კომისიის თავმჯდომარეს, მის მოადგილეს და კომისიის წევრებს 2 წლის ვადით ნიშნავს და ათავისუფლებს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი. (9.02.2007 N 1-1/234)
6. თუ ცალკეულ ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელთა შემადგენლობა 3 პირზე ნაკლებია, მაშინ კომისიაში მოწვეულ იქნება სხვა ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი.
7. ამოღებულია (20.06.2006 N1-1/537
8. კომისიის საქმიანობას ხელმძღვანელობს კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნისას – თავმჯდომარის მოადგილე.
9. კომისიას ყავს მდივანი, რომელსაც ევალება კომისიის სხდომის ოქმის, აუქციონის სხდომის ოქმისა და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის შედგენა და კომისიის მიერ მასზე დაკისრებული სხვა ფუქციების შესრულება.
10. კომისია თავის ფუნქციებს ახორციელებს კომისიის სხდომების მეშვეობით.
11. კომისიის სხდომები ტარდება საჯაროდ.
12. კომისია უფლებამოსილია, თუ მის სხდომას ესწრება 3 წევ
კატეგორია: პრივატიზაცია | დაამატა: Mischell | ტეგები: privatizacia, kanonmdebloba, kanoni
ნანახია: 2023 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]